Návrh Programového prohlášení vlády a jeho dopad do stavebnictví

Blog

Víte, čím se bude chtít zabývat česká vláda v oblasti stavebnictví? My to víme. A co víme, rádi vám sdělíme. Z návrhu Programového prohlášení vlády České republiky uvádíme všechny části, které budou mít dopady do oblasti stavebnictví. Přijetí Programového prohlášení je podmíněno sestavením nové vlády a vyjádřením důvěry parlamentu. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne.

Hlavní strategické směry:
ad 4) Sestavíme strategický investiční program

 • zákon o liniových stavbách neumožňující obstrukce
 • stavět dálnice, obchvaty měst
 • příprava vysokorychlostní železnice, rekonstrukce nádraží
 • výstavba nových bloků pro jaderné elektrárny
 • podpořit investice pro malé a střední firmy
 • budovat byty pro mladé lidi a seniory
 • rekonstrukce památkových objektů

Sociální politika a zaměstnanost

 • vytvořit potřebnou legislativu řešící sociální bydlení

Vzdělávání, věda a výzkum

 • ve středním odborném vzdělávání zapojení odborníků z praxe do výuky
 • spoluprací škol a firem řešit nedostatek mistrů odborného výcviku
 • zvýšit uplatnitelnost učňovských oborů a technických oborů středních škol
 • významněji zvýrazňovat společenskou potřebnost zejména …, technických oborů

Doprava

 • urychlit přípravu a výstavbu dopravních staveb
 • pokročit k dokončení páteřní dálniční sítě a dobudování obchvatů na silnicích I. tříd
 • upravit přípravu vysokorychlostních tratí a projektů ke zlepšení plavebních cest
 • připravit koncepční změnu stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb
 • upravit a doplnit zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
 • připravit zákon o liniových stavbách pro zjednodušení schvalování dopravních staveb a omezení obstrukčního chování
 • přijmout pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury (silnice II. a III. tříd) s cílem 4 mld. Kč ročně
 • zintenzivnit výstavbu dálnic na všech hlavních trasách
 • do roku 2021 zprovoznit 210 km dálnic, z toho 110 km nových, 100 km modernizované D1
 • do roku 2021 rozestavět dalších 180 km dálnic
 • do výstavby dopravní infrastruktury zapojit formou PPP soukromé investory
 • opravit minimálně 60 nádražních budov
 • pevně ukotvit trasy vysokorychlostních tratí do územně plánovací dokumentace
 • schválit koncepci vodní dopravy, dokončit EIA, zahájit územní řízení k realizaci stupňů Děčín a Přelouč

Právo a spravedlnost

 • pro zákony, jejichž příprava a implementace přesahuje funkční období jedné vlády, zavést zvláštní způsob expertní přípravy s podporou Legislativní rady vlády s přesným harmonogramem projednávání, schvalování a zavádění do praxe. Příkladem mohou být …, změny v kompetencích ministerstev a ....

Kultura

 • připravit dlouhodobý program investiční podpory kultury a kofinancování projektů kulturní infrastruktury, který by umožnil výstavbu nových kulturních zařízení na území celého státu
 • podporovat projekty péče o kulturní dědictví

Průmysl a obchod

 • zasadit se o prosazování technologií 4.0 ve stavebnictví, např. uplatňováním BIM, dronů, virtuální reality, robotů, chytrých budov, cloudu, GPS lokace či 3D tisku
 • zajistit přípravu výstavby nových jaderných bloků dle platné Aktualizace státní energetické koncepce
 • podporovat snižování energetické náročnosti u veřejných i soukromých budov zateplováním a využíváním energeticky účinných technologií
 • upravit Surovinovou strategii ČR a následně také příslušnou legislativu, především horní zákon a geologický zákon, včetně zvýšení poplatků za těžbu některých druhů nerostných surovin

Veřejné investice, regionální a místní rozvoj
a) veřejné investice

 • vytvořit jedno místo se zodpovědností za veřejné investování
 • vytvořením jednoho místa pro systém, metodiku, implementaci a kontrolu veřejného investování docílit objektivizaci poznání současného stavu, provést efektivní aktualizaci a rozhodnout o prioritách v této oblasti
 • připravit strategický investiční plán země, zajistit inventuru připravovaných investic a syntézu analytických materiálů jednotlivých ministerstev tak, aby byl plán pro zásadní investice závazný včetně zajištění zdrojů a jejich udržitelnosti
 • transformovat Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond SIF, rozšířit jeho aktivity i do oblasti regionálního rozvoje a podpory venkova
 • podpořit strategické investice do modernizace veřejných prostranství v bytové zástavbě, regenerace brownfields, místních komunikací
 • podpořit a zrychlit výstavbu v ČR, prosadit rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • zjednodušit a zkrátit přípravu staveb pro zvýšení konkurenceschopnosti
 • zajistit kvalitní a odbornou metodickou podporu obcím a krajům pro správné zadávání veřejných zakázek
 • zjednodušit proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu případně zvýšením zákonných limitů tak, aby zadavatelé mohli zahrnout i další kritéria pro hodnocení nabídek vedle kritéria ceny

b) bytová politika

 • provést revizi koncepce bytové politiky s garancí MMR
 • prosazovat zvýšení objemu finančních prostředků pro bytovou výstavbu v ČR s akcentem na podporu dostupného bydlení určených pro seniory, mladé lidi, zdravotně postižené, matky samoživitelky a občany s nižšími příjmy
 • podpořit pokračování dotačních programů určených na rozvoj technické infrastruktury, rekonstrukcí panelových domů a revitalizaci sídlišť
 • připravit zákon o sociálním bydlení k řešení potřeb občanů v bytové nouzi a na pokraji společnosti

Zemědělství

 • zjednodušit stavební řízení při výstavbě malých vodních nádrží a obnově dříve zaniklých vodních nádrží

Životní prostředí

 • finančně podpořit a zjednodušit povolovací proces při obnově nebo vybudování tisíců malých vodních nádrží, stovek nových zdrojů pitné vody pro obyvatele
 • urychlit projekt kotlíkových dotací s cílem vyměnit 100 tis. nejstarších domácích kotlů do roku 2019

Jisté je, že jakmile se dopady Programového prohlášení prakticky projeví v konkrétních stavebních záměrech, budeme o nich mít všechny informace a prostřednictvím databáze ISTAV k nim můžete mít přístup také. A nemáte-li do databáze ISTAV přístup, napište nám, rádi vám jej poskytneme.

Istav Media, s.r.o.
12.06.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: