EIA se mění, řekneme vám jak

Blog

Jelikož sledujeme dění v prostředí stavebnictví komplexně, můžeme informovat i investory o novinkách, které mohou ovlivnit jejich činnost.

EIA, Environmental Impact Assessment, tedy česky Vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci každý investor, jehož záměrem je realizovat velkou stavbu s výrazným dopadem na životní prostředí. Řeknete si asi: „To přece není nic nového, jsme zkušení investoři a již víme přesně, jak postupovat, abychom studii získali.“ O tom samozřejmě vůbec nepochybujeme.

Nicméně EIA se mění. V závěru loňského roku nabyla účinnosti tzv. transpoziční novela č. 326/2017 Sb. Podívejme se tedy nyní krátce na to, co zásadního přinesla.

1. Výčet navazujících řízení

Novela předně zavádí uzavřený výčet tzv. navazujících řízení, pro které má být stanovisko EIA podkladem. Konkrétní výčet těchto řízení na jedné straně sice pozitivně navozuje právní jistotu. Nicméně na straně druhé je diskutabilní, zdali neměla být do výčtu zahrnuta i některá další řízení, která mohou mít na životní prostředí významný vliv (např. řízení podle atomového zákona).

2. Podlimitní záměry

Další změna se týká tzv. podlimitních záměrů. Nyní se režim podlimitních záměrů týká těch, které:

  • dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty

  • nacházejí se ve zvláště chráněném území či v jeho ochranném pásmu

  • příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení

Z důvodové zprávy vyplývá, že tyto podmínky musí být splněny současně. Fakticky tedy dochází k zúžení okruhu záměrů, které podléhají posouzení.

3. Zveřejňování posudku

Poslední změna, na kterou se podíváme, se týká posudku. Novela zavádí, že posudek nebude v průběhu posuzování zveřejňován, zveřejní se až spolu se stanoviskem EIA. Dá se říci, že tato změna samozřejmě přinese určité urychlení celého procesu. Zároveň ovšem vzniká situace, kdy bude mít veřejnost možnost posudek rozporovat až poté, kdy již bylo na jeho základě vydáno stanovisko EIA.

Pozitivem je, že na základě novely již nebude možné zpracování posudku zbytečně protahovat. Jednak se stanovuje maximální lhůta pro předložení posudku a dále se zavádí finanční sankce při jejím nedodržení.

A aby toho nebylo málo, od 1. ledna 2018 je účinná novela stavebního zákona č. 326/2017 Sb., která mění také zákon EIA. Na dopady této novely se však podíváme až příště.

Pokud byste se chtěli zeptat na cokoliv nejen ohledně zákona EIA a dopadů jeho aktuálních změn, napište nám.

Istav Media, s.r.o.
23.01.2018

Chcete více informací?

Zadejte své údaje a rádi se vám ozveme do následujícího pracovního dne.

Podporujeme: